„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

04/10/2023 - 03/03/2024
Masné krámy
Autor: 
Tomáš Winter, Pavla Machalíková a kol. autorů
Kurátor: 
Petra Kočová

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně text líčí apokalyptické pohromy a zkázu světa, na straně druhé vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Výstava představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti.

Zaměřuje se především na díla vzniklá v českých zemích, pozornost ale věnuje i zahraničním pracím, které byly na tomto území přítomné a měly zde určitý ohlas. Kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy (Karlštejnská Apokalypsa, Albrecht Dürer)
či kontrastních motivů Posledního soudu a vizí nového světa, zpřítomňuje podoby obou pólů tématu také v moderním a současném umění (Josef Führich, Maxmilián Pirner, Jan Koblasa, Václav Boštík, Pavel Nešleha, Josef Bolf, Jakub Nepraš, Toyen ad.).

Expozice je rozřazena do jedenácti tematických oddílů, zahrnujících obrazy, sochy, kresby, grafiku a tisky. Úvod výstavy představuje autora textu Zjevení sv. Jana, který byl nejčastěji ztotožňován se sv. Janem Evangelistou. Následují ukázky z výtvarných cyklů, které se apokalyptickým příběhem inspirovaly či ho přímo ilustrovaly (Apokalypsa Albrechta Dürera, cykly Apokalypsa od Jindřicha Štyrského, Jana Konůpka, Jana Koblasy a dalších). Nejvýznamnější česká monumentální Apokalypsa z hradu Karlštejn se návštěvníkům výstavy představí prostřednictvím speciální multiprojekce.

Další části výstavy chronologicky sledují vybraná témata, která kniha Zjevení postupně obsahuje, a způsob, jak se promítala do různých druhů umění. Symbolicky pak vrcholí obrazem Nového Jeruzaléma a představám pomyslné naděje, vykoupení a cesty do budoucna. Obsahuje středověké i novověké rukopisy a kulminuje abstraktními plátny Václava Boštíka, nabitými silnou spirituální atmosférou.

Úzce výběrově jsou prezentovány i ohlasy Apokalypsy v hudbě a literatuře, a to prostřednictvím okruhu českého undergroundu v době tzv. normalizace, v němž hrála apokalyptická symbolika významnou roli.

Výstava prezentuje na 130 děl od 40 autorů v širokém rozptylu od středověku po současnost. Nejstarším exponátem je faksimile Svatovítské apokalypsy z konce
11. století, nejmladším pak dílo Jana Vytisky Čerti Apokalypsy z roku 2017.

Zjevení sv. Jana, zvané Apokalypsa, stojí na samém konci Nového zákona a její text sepsal nám dnes blíže neznámý Jan na ostrově Patmos v devadesátých letech 1. století za Domitianova pronásledování křesťanů. Chtěl ukázat, že veškeré dění, ať je jakkoli hrůzné, je součástí Božího plánu. Své poselství, inspirované duchem starozákonních proroctví, Jan ukryl do složitého sledu snových vizí, kterými proniká fantastická
a mnohovrstevná symbolika světel, barev, zvuků, čísel a podivuhodných bytostí. Jeho text bylo možno v průběhu staletí neustále aktualizovat, hledat jednotlivé události a postavy v minulosti a současnosti, rozpoznávat současná znamení konce světa
a s nadějí čekat na lepší zítřek.

K výstavě vychází stejnojmenná publikace, kterou vydává společně nakladatelství Artefactum a Západočeská galerie v Plzni. Obsahuje texty autorů výstavy i několika dalších badatelů z Ústavu dějin umění AV ČR.

K výstavě si můžete stáhnout pracovní listy určené žákům 2. stupně ZŠ, studentům SŠ a zvídavým dospělým.

Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni, Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a Národní galerie v Praze. Je výsledkem řešení programu Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti: historie, tradice, kultura, identita. Finančně byla podpořena Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury ČR a Galerií KODL.

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

12. 10. 2023 │ 17 h   Výstavou provází Kateřina Kubínová

28. 10. 2023 │ 16 h   Prohlídka v rámci Plzeňských oslav vzniku republiky

7. 12. 2023 │ 17 h     Výstavou provází Štěpán Vácha a Sylva Dobalová

9. 1. 2024 │ 17 h       Výstavou provází Tomáš Winter

 

Přednášky

9. 11. 2023 │ 17 h  Příběhy očisty, zatracení a spásy: Apokalyptické vize
                               středověkých Čech

Přednáší Pavlína Cermanová

8. 2. 2024 │ 17 h    „Apokalyptickej pták spouští železnou oponu“. Téma Apokalypsy jako                                 reflexe společenské situace ve 20. století
Přednáší: Stanislava Fedrová a Lenka Bydžovská

 

Tvůrčí dílny

22. 11. 2023 │ 16–18 h   Hledání symbolů
Tvůrčí dílna s prvky artefiletiky pro mládež od 10 let a zvídavé dospělé.

17. 1. 2024 │ 16–18 h    Cesta do fantazie
Nech se unést svou představivostí, inspiruj se netradičním tématem výstavy, kombinuj techniky a experimentuj! Tvůrčí dílna pro děti od 7 do 15 let.

 

Informace o edukačních programech a rezervace:
Patricie Císlerová, edukace@zpc-galerie.cz, 377 908 536

 

Za podporu děkujeme:

 

 

Fotogalerie: