Historie a profil vzdělávacích programů

V Plzeňském kraji má Západočeská galerie vedle významného postavení kulturní instituce s dlouholetou tradicí (byla založena v r. 1954) také nezastupitelnou roli vzdělávací.

Od 80. let 20. století se odborní pracovníci systematicky věnují kulturně-výchovné činnosti; prostřednictvím galerijních programů, které využívají sbírkového fondu i aktuálních výstav a jsou koncipovány v návaznosti na školní osnovy (nyní rámcové vzdělávací programy) pro různé typy škol v Plzni a okolí, přibližují zejména dětem a školní mládeži českou výtvarnou kulturu minulosti i současnosti.

Západočeská galerie od r. 2000 systematicky spolupracuje se Západočeskou univerzitou – s katedrou výtvarné kultury Pedagogické fakulty v Plzni – a přispívá tak svým odborným i metodickým poradenstvím k rozšíření a zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů.

Od r. 2003 rozvíjí svou činnost Metodické centrum výchovně-vzdělávacích aktivit ZČG; vzdělávací programy pro studenty učitelství výtvarné kultury, učitele a edukační pracovníky českých muzeí a galerií, které navazují na projekt „Brána muzea otevřená“, byly v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořeny akreditací na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Interaktivní animační programy, které jsou koncipovány k aktuálním výstavám, často využívají metod artefiletiky. Artefiletika je specifické pojetí výchovy uměním, které klade důraz na tvořivost, expresivitu a bezprostřední prožitek výtvarného díla, který je následně prohlubován jeho reflexí. Artefiletika je vhodná metoda pro školní aktivity v galerijním prostoru. Jejím prostřednictvím lze rozvíjet kreativitu a emoční inteligenci, učit se výtvarnému vidění, seznamovat se s novými tvůrčími přístupy a vést účastníky k dialogu o umění. Artefiletické programy jsou interaktivní – jejich návštěvníci vnímají výtvarné dílo a komunikují s ním prostřednictvím rozmanitých aktivit, které jim umožňují navázat vztah k umění na základě vlastního prožitku v autentickém prostředí galerie, v konkrétním kontextu výstavy. Z hlediska nové legislativní reformy ve vzdělávání – Rámcového vzdělávacího programu (RVP), je artefiletika jednou z možností, jak naplnit jeho cíle a přitom respektovat současné vývojové trendy umělecké a kulturní výchovy, včetně individuálního přístupu k žákům se specifickými potřebami. V galerijních (i školních) artefiletických programech je možné využít tzv. mezipředmětových vztahů a začlenit do scénáře metody a postupy nejen výtvarné, ale i dramatické, literární, hudební a pohybové.

V současné době Západočeská galerie v Plzni nedisponuje stálou expozicí svých sbírek. Skladba edukační práce využívá krátkodobých aktuálních výstav ve výstavní síni Masné krámy a „13“. Zahrnuje tyto 2 okruhy činností:

I. Teoreticko-metodické programy

(cílovou skupinou jsou učitelé, edukační pracovníci galerií a muzeí, lektoři a studenti pedagogických fakult)

– semináře

– odborné konzultace

– prezentace aktivit odborné veřejnosti

II. Praktické programy – zprostředkování a interpretace výtvarného umění 

(cílovou skupinou jsou různé typy škol – mateřské, základní, střední i speciální; učitelé, lektoři, univerzitní studenti, handicapovaní návštěvníci, laická veřejnost)

– interaktivní programy /galerijní animace

– artefiletické dílny

– studentské animace

V rámci teoretického i praktického okruhu edukačních činností nabízí Západočeská galerie v Plzni tyto programy:

I.

1. Certifikované vzdělávací semináře pro učitele a lektory

konané ve spolupráci s KCJVŠ (Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň) pro učitele výtvarné výchovy v Plzeňském kraji

2. Metodické konzultace k animacím

pro studenty FPE ZČU v Plzni, lektory, kolegy z galerií

3. Přednášky pro FPE a FF ZČU

o systému galerijní práce a metodice animačních programů

II.

1. Animační programy k výstavám

pro různé typy škol v Plzni a Plzeňském kraji (MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální školy, VŠ)

2. Artefiletické dílny

pro různé cílové skupiny včetně handicapovaných návštěvníků (s přímou návazností na aktuální výstavu nebo samostatné, „ušité na míru“ pro konkrétní skupinu)

3. Studentské animace k výstavám

realizovány v rámci předmětu „galerijní animace“ za aktivní účasti studentů katedry výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni pro školy všech typů včetně handicapovaných

4. Komentované prohlídky a doprovodné programy k výstavám

pro odbornou i laickou veřejnost

5. Dílny pro veřejnost – Muzejní noc

6. Prázdninové dílny „Na dvorku“

Pro dětský domov Domino v Plzni, mateřské školy a příměstské tábory