Skip to main content

Edukační programy a materiály

V Plzeňském kraji má Západočeská galerie vedle významného postavení kulturní instituce s dlouholetou tradicí (byla založena v r. 1954) také nezastupitelnou roli vzdělávací.

Od 80. let 20. století se její odborní pracovníci systematicky věnují kulturněvýchovné činnosti; prostřednictvím galerijních programů. Při jejich tvorbě, které využívají sbírkového fondu i aktuálních výstav a jsou koncipovány v návaznosti na školní osnovy – nyní rámcové vzdělávací programy (RVP) pro různé typy škol v Plzni a okolí, přibližují zejména dětem a školní mládeži českou výtvarnou kulturu minulosti i současnosti.

Západočeská galerie od r. 2000 systematicky spolupracuje s katedrou výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a přispívá tak svým odborným i metodickým poradenstvím k rozšíření a zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů.

Od r. 2003 rozvíjí svou činnost Metodické centrum výchovně-vzdělávacích aktivit ZČG.

V roce 2021 byla uzavřena Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara, na jejímž základě probíhá společný vědecký výzkum odkazu Ladislava Sutnara a také přednášky, semináře, výstavy a lektorská vystoupení, vše ve vzájemné spolupráci ZČG a FDU na půdě partnerské organizace.

V současné době Západočeská galerie v Plzni nedisponuje stálou expozicí svých sbírek. Skladba edukační práce využívá krátkodobých aktuálních výstav ve výstavních síních Masné krámy a „13“; k venkovním aktivitám je využíván pozemek „U Zvonu“ či atriový dvorek v Pražské 13. Po otevření Semlerovy rezidence na Klatovské 110 v roce 2022 vzdělávací programy probíhají i v nově zřízeném návštěvnickém centru a výtvarném ateliéru.

Edukační práce ZČG zahrnuje tyto 2 okruhy činností:

I. Teoreticko-metodické programy
(cílovou skupinou jsou učitelé, edukační pracovníci galerií a muzeí, lektoři a studenti VOŠ, VŠ)

– přednášky a semináře
– odborné konzultace
– prezentace aktivit ZČG odborné veřejnosti

II. Praktické programy – zprostředkování a interpretace výtvarného umění
(cílovou skupinou jsou různé typy škol – mateřské, základní, střední i speciální, vyšší odborné i vysoké školy; učitelé, lektoři, univerzitní studenti, handicapovaní návštěvníci, rodiče s dětmi, laická veřejnost)

– interaktivní programy / galerijní animace k aktuálním výstavám
– artefiletické a tvůrčí dílny, workshopy
– stálé edukační programy a tematické dílny