Školy a skupiny

V Západočeské galerii si školy a školská zařízení mohou vybírat ze široké škály edukačních programů. Dle zaměření a věku konkrétní skupiny připravíme na míru program, který zprostředkuje umění jak teoreticky, tak prakticky. Možnost pracovat s originálními vystavenými díly a kreativně se realizovat je jedinečný způsob, jak oživit a rozšířit výuku na všech školách bez ohledu na jejich zaměření. Naše programy totiž nevyužívají pouze vzdělávací materiál výtvarné výchovy, ale vytváří mezioborové přesahy. Jsou tedy vhodné pro všechny školy bez ohledu na specializaci.

ANIMAČNÍ PROGRAMY / GALERIJNÍ ANIMACE

Zážitkovou formou zpřístupňují aktuální výstavu zejména školním skupinám a mládeži, nevyjímaje skupiny návštěvníků se speciálními potřebami. Cílem animačních programů je probouzet zájem o umění, umožnit návštěvníkům získávat hravou formou informace nejen z oblasti výtvarného umění a kultury, ale také v mezioborových souvislostech a nacházet radost z vlastní kreativity.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV S LEKTOREM

Letní dílny jsou koncipovány jako několikadenní Školním třídám i zájmovým skupinám (skupina od 5 osob) je určena prohlídka aktuální výstavy s lektorským komentářem (45–60 minut). Informace, které mohou být doplněny krátkou aktivitou, zpřístupní návštěvníkům téma dané výstavy, přiblíží konkrétního umělce či pohled na určitou etapu ve vývoji výtvarného umění; jsou podávány s přihlédnutím k cílové skupině návštěvníků, jejich úrovni a zaměření.

GALERIJNÍ KUFŘÍK

Součástí Muzejní noci jsou soutěže, hravé tvůrčí a zážitkové dílny, které kromě radosti z vlastní tvorby přibližují účastníkům konkrétního autora, historické období, umělecký směr nebo výtvarné techniky. Jsou určeny všem bez rozdílu věku.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ – ŠKOLNÍ PROJEKT

Téma projektu je propojeno s obsahem některé z aktuálních výstav / může se zaměřovat na osobnost Adolfa Loose v souvislosti s návštěvou Semlerovy rezidence. Samotný projekt probíhá v několika fázích:

  • I. fáze: seznámení s konceptem a hlavním tématem projektu – podnět k projektovému vyučování a propojení činností dětí ve škole – účast školní třídy na galerijním programu k aktuální výstavě, vedeném galerijním lektorem (formou galerijní animace, tvůrčí dílny či animace s pracovními listy)
  • II. fáze: projektové učení ve škole, zpracování podnětů různými metodami s využitím mezioborových přesahů (výtvarná, hudební a dramatická výchova, český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, občanská výchova…)
  • III. fáze: završení projektu výstavou v Západočeské galerii a slavnostní vernisáží pro rodiče a veřejnost v přednáškovém sále, Pražská 13. (Spolupráce galerie a školy při přípravě pozvánek a plakátku k výstavě, při realizaci samotné výstavy a prezentace výstupů, vzniklých během projektu. Vernisáž jako forma představení školy, předvedení práce pedagogů i žáků, spolupráce obou institucí.)

TVŮRČÍ DÍLNY / ARTEFILETICKÉ DÍLNY

Tvůrčí výtvarné dílny se konají přímo v prostoru výstavní síně během aktuální výstavy nebo v přednáškovém sále ZČG (Pražská 13, 2. poschodí). Účastníci si v průběhu dílny vyzkoušejí různé výtvarné techniky a postupy pod vedením zkušených lektorů ZČG nebo umělců, kteří jsou znalci v dané oblasti. Vzniklé dílo si pak účastníci mohou odnést domů.

V případě artefiletických dílen, které jsou interaktivní a zážitkově zaměřené, mohou účastníci prostřednictvím výtvarného umění a vlastní kreativní činnosti rozvíjet svoji emoční inteligenci, poznat lépe sebe sama, zlepšit komunikaci s druhými i se svým okolím. Dílny jsou vhodné jak pro speciální skupiny, tak i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Počet účastníků artefiletické dílny je max. 15 osob.

ANIMACE S PRACOVNÍMI LISTY

samoobslužná forma / aktivita s galerijním lektorem

Galerie připravuje k aktuálním výstavám pracovní listy pro různé cílové skupiny (dle vhodnosti obsahu výstavy), které hravou formou úkolů provedou návštěvníka nejdůležitějšími momenty expozice. Pro žáky SŠ a 2. stupně ZŠ bývají listy doplněny slovníčkem pojmů, souvisejících s tématem výstavy, případně správným řešením. Pedagog může využít pracovní list jako samoobslužnou formu (je ke stažení na webových stránkách ZČG nebo zdarma na pokladně galerie po předchozím nahlášení termínu návštěvy a počtu dětí konkrétní třídy). Druhou možností je vyžádat si přítomnost galerijního lektora, který animaci s pracovním listem ve výstavě s konkrétní skupinou provede.

JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA

Kombinovaný program s dílnou pro všechny typy škol i zájmových skupin. Účastníci se například dozvědí, kdo je kurátor výstavy, co vše zajišťuje, co je libreto k výstavě, condition report, a jaké další profese se podílejí na realizaci výstavy. Vyzkouší si přípravu textu tiskové zprávy i tvorbu plakátu. Obsah programu lze přizpůsobit konkrétní výstavě.