Poslání galerie

Západočeská galerie v Plzni je nejvýznamnější galerijní institucí Plzeňského kraje. Toto prestižní postavení vyplývá nejen z rozsahu a kvality sbírek, ale také z náročně profilovaného výstavního programu a kvalitního odborného zázemí. Svou odbornou a vydavatelskou činností je galerie nezastupitelnou institucí v regionu a významným partnerem prestižních vědeckých institucí v ČR.

Sbírky

Sbírky Západočeské galerie pokrývají historické období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují mimořádně kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Galerie vlastní díla, která patří ke zlatému fondu dějin českého výtvarného umění, jsou reprodukována v nejvýznamnějších monografiích a není možno je vynechat v žádné syntetické přehledové práci k tématu. Nenahraditelný význam v rámci regionu, ale rovněž v kontextu českého umění, má profilový soubor regionálního umění 19. a 20. století. Tyto sbírkové kolekce jsou dále systematicky doplňovány a dotvářeny novými akvizicemi. V r. 2009 se sbírkový fond galerie rozšířil o sbírku architektury, Západočeská galerie v Plzni se tak ujala činnosti, kterou v Plzeňském kraji dosud neplnila žádná veřejná instituce. Soustavný odborný zájem o architektonické dědictví, publikační a popularizační činnost v této oblasti má mj. předejít nevratným ztrátám historicky a často také umělecky cenné architektonické a urbanistické dokumentace.

Klíčovým cílem Západočeské galerie v Plzni je dosáhnout veřejného zpřístupnění cenných sbírek v prostředí odpovídajícím svou architektonickou kvalitou, vybavením a službami veřejnosti standardům muzea umění 21. století. Galerie se tak snaží napravit stav, kvůli němuž nemá možnost plnit svoji základní a přirozenou funkci špičkové sbírkové a odborné instituce v regionu.

Jaroslav Špillar, Loučení s nevěstou 1898

Ediční program

Jednotlivé výstavy jsou doprovázeny katalogy zpracovanými na vysoké odborné a grafické úrovni, připravenými buď samostatně, ve spolupráci s jinou institucí, případně převzatými. Západočeská galerie spolupracuje ve svém edičním programu s renomovanými autory z řad významných teoretiků umění a s významnými nakladatelskými institucemi, které se specializují na kvalitní uměnovědnou literaturu.

Ediční řada galerie se zaměřuje především na katalogy výstav a monografie uměleckých osobností. Katalogy lze rozdělit podle náročnosti obsahu a zpracování na několik typů: velký monografický katalog představuje nejreprezentativnější publikační výstup galerie, katalog střední velikosti zachovává standardy velkých publikací, rozsahem textu a obrazového materiálu však není tak rozsáhlý, a malý katalog se specializuje na úzce vymezené badatelské téma, nebo je koncipován spíše v informační, resp. popularizační rovině. Samostatnou ediční řadu typu malého katalogu představují katalogy výstav k Mezioborovému sympoziu ke kultuře 19. století, které se od r. 1981 každoročně koná v Plzni.

Akviziční program

Akviziční program Západočeské galerie v Plzni se bezezbytku řídí kritériem umělecké kvality a badatelským významem daného díla. Orientuje se na získávání děl autorů celorepublikového a evropského významu a na díla významných regionálních autorů spojených s Plzní či Plzeňským krajem. Galerie se z hlediska možnosti prezentování celého sbírkového profilu a do jisté míry i jeho odborného zpracování nachází od svého založení ve stavu trvalého provizoria. Koncepce akvizičního programu je založena na systematickém doplňování sbírkových celků pro plánovanou stálou expozici v nové budově. Expozice může být dále doplněna zápůjčkami ze sbírek kulturních institucí Plzně a Plzeňského kraje a od soukromých osob, případně dalších institucí. Od r. 2009 je součástí akviziční strategie Západočeské galerie budování sbírkového fondu architektury, zejména projektové dokumentace, různých archivních dokumentů včetně fotografií, ale také modelů a mobiliáře.

Významné akvizice představuje galerie veřejnosti „Výstavou jednoho obrazu“, připravovanou několikrát do roka formou jednodenní prezentace s doprovodnou přednáškou příslušného kurátora, která veřejnosti představí historii, interpretaci a význam díla v kontextu sbírek galerie. Názornou představu o rozšiřování sbírkového fondu zprostředkují výstavy přírůstků připravované v několikaletém intervalu.

Vědeckovýzkumný program

Západočeská galerie v Plzni je iniciátorem a aktivním účastníkem vědeckovýzkumných projektů včetně badatelských projektů podpořených Grantovou agenturou AV ČR, jejichž výstupem je výstava a publikace. Od roku 2009 se přípravou tematické výstavy a katalogu aktivně podílí na programu každoročního Mezioborového sympozia ke kultuře 19. století, které svou kontinuální tradicí od r. 1981 a vysokou vědeckou úrovní patří k nejvýznamnějším projektům tohoto typu v ČR. Západočeská galerie v Plzni je od r. 2009 členem mezinárodní College Art Association (CAA). Toto členství jí umožňuje kontakt s aktuálním děním ve světě a odběr předních světových uměleckohistorických periodik (The Art Bulletin, Art Journal, CAA News).

Emil Filla, Lahev, sklenice a dýmka, 1913
Josef Šíma, Mlno, 1929
Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara, 1911-12

Výstavní program

Úkolem moderní galerie je mj. seznamovat veřejnost s tím, jaké impulsy a podněty z prostoru kulturního života ovlivnily vývoj výtvarného umění. Galerie jako klíčová regionální instituce souhrnně mapuje umělecké dění dané oblasti a na základě odborného zpracování poukazuje na souvislosti s hlavním vývojovým proudem dějin umění. Výstavní program Západočeské galerie vychází ze současných požadavků kladených na instituce tohoto typu a jejich úlohu v regionu. Je proto strukturovaný podle významu jednotlivých výstavních projektů na (1.) projekty evropského či středoevropského významu, (2.) projekty celorepublikového významu a (3.) projekty nadregionálního nebo regionálního významu.

Výstavní projekt evropského či středoevropského významu představuje stěžejní galerijní počin v rámci daného období. Jeho základním parametrem je skutečnost, že vstupuje do kontextu evropského dějepisu umění z hlediska svého významu a kvality. To znamená, že představovaným tématem či autorem se zabývá zahraniční odborná literatura, dané problematice byla věnována pozornost v rámci výstavních programů prestižních zahraničních či českých galerijních institucí a členové autorského týmu patří mezi uznávané odborníky. Projekt vzniká na základě dlouholetého badatelského výzkumu a propojuje přinejmenším dvě špičková odborná pracoviště.

Výstavní projekt celorepublikového významu představuje významný galerijní počin. Jeho základním parametrem je to, aby autor nebo téma byli reflektováni a zasazováni do kontextu dějin českého výtvarného umění prostřednictvím monografických nebo syntetických prací. Členové autorského týmu mají vysoký odborný kredit. Zápůjčky jsou vybrány tak, aby představily daného autora, příp. téma v plném rozsahu, které umožní jeho adekvátní odborné zhodnocení.

Výstavní projekt nadregionálního nebo regionálního významu představuje důležitý galerijní počin, který nemá z odborného hlediska celorepublikový rozměr, ale téma, autor či část jeho díla významem přesto přesahují oblast Plzeňského kraje. Autorský tým je sestavován na základě odborných profilů a zkušeností autorů. Regionální význam projektu podtrhuje skutečnost, že má hlavní relevanci pro obyvatele Plzně a Plzeňského kraje a napomáhá odbornému zhodnocení výtvarného života regionu. Přispívá tak k soustavnému zájmu o svébytnou místní tradici a jejímu zpřístupnění domácí laické veřejnosti. Výstavní program galerie počítá s uspořádáním alespoň jedné významné výstavy se vztahem k regionu ročně.

Cílem výstavního programu galerie je přispět k vytváření kulturní identity města a regionu, vytvářet si znalé publikum s kultivovaným vkusem a napomáhat rozvíjení kulturní turistiky jako motivu k návštěvě města a Plzeňského kraje.

Toyen (Marie Čermínová), Obraz, 1932

Další činnosti a služby

Galerie dlouhodobě rozvíjí vzdělávací a kulturní činnost vázanou na konkrétní výstavní projekty. Její edukační oddělení spolupracuje se Západočeskou univerzitou a svým odborným i metodickým poradenstvím přispívá k rozšíření a zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů. Vzdělávací programy typu interaktivních programů, studentských animací a artefiletických dílen jsou připravovány jednak pro studenty učitelství výtvarné kultury, učitele a výchovné pracovníky českých muzeí a galerií, jednak pro děti a mládež včetně sociálně či zdravotně handicapovaných skupin. V rámci spolupráce, díky níž se studenti oboru učitelství výtvarné kultury seznamovali v galerii se zážitkovou formou výtvarné výchovy a bylo jim zde umožněno částečně realizovat pedagogické praxe ve 3. a 4. ročníku, vzniklo několik nových učebních předmětů, které byly integrovány do studijního programu katedry výtvarné kultury na Pedagogické fakultě ZČU, jedná se především o předmět galerijní animace.

Zvláštní nabídku veřejnosti představují kulturní programy, jejichž tradice v Západočeské galerii sahá do sedmdesátých let 20. století. Jde jednak o pravidelné koncerty, pořádané ve výstavní síni Masné krámy zejména ve spolupráci s plzeňskou konzervatoří a katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, jednak specifické kulturní akce typu literárních pořadů či přednášek. Galerie připravuje k jednotlivým výstavám speciální kulturní program zahrnující komentované prohlídky, přednášky a literární či filmové pořady vážící se k tématu výstavy.

Závažné úkoly ve vztahu k veřejnosti plní knihovna Západočeské galerie v Plzni. Spravuje cenný, stále doplňovaný fond domácí i zahraniční uměleckohistorické a uměnovědné literatury včetně historických a současných odborných časopisů. Od roku 2010 jsou v jejích sbírkách zastoupena též významná zahraniční odborná periodika, která galerie odebírá. Tyto materiály nabízí knihovna zájemcům k prezenčnímu studiu.

Jan Zrzavý, Náměsíčník, 1913
Václav Špála, Tři ženy u vody, 1919