Skip to main content

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

Autoři: Jan Anderle, Veronika Bartová, Ondřej Faktor, Vladimír Horpeniak, Petr Jindra, Olga Kotková, Viktor Kubík, Jiří Kuthan, Jan Lhoták, Jan Mergl, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Jan Royt, Miroslav Šmied, Michal Tejček, František Záruba
Editoři: Petr Jindra, Michaela Ottová
Nakladatel: Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: Jan Dienstbier, Helena Dienstbierová-Šimicová
Vazba: pevná
Rok vydání: 2013
Počet stran: 496
ISBN: 978-80-7467-059-6
Cena: 1100,-
1 100 Kč

Výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách.

Velice bohatá umělecká kultura oblasti povodí Úhlavy a horního toku Otavy dosáhla vrcholu na přelomu 15. a 16. století v objednávkách Půty Švihovského z Rýzmberka a Zdeňka Lva z Rožmitálu a zejména v sochařské tvorbě vynikajícího anonyma nazývaného Mistr Zvíkovského Oplakávání. Kniha vznikla díky novému rozsáhlému a soustředěnému uměleckohistorickému i archivnímu výzkumu. Reprezentativní výběr gotického umění vyplývá z jejich umělecké kvality a výkladových koncepcí jednotlivých badatelů. Velký důraz je kladen na sledování objednavatelské činnosti zdejší šlechty a měšťanských elit. Kniha koncipovaná a redigovaná odborníky z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a ze Západočeské galerie v Plzni zahrnuje studie k historickému a kulturnímu vývoji, uměleckohistorické studie a katalog zpracovávající nejvýznamnější díla architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, a to v rámci oddílů Města, Sakrální architektura, Hradní architektura, Desková a nástěnná malba, Knižní malba, Sochařství a Užité umění, a dále několik exkurzů, které se napříč uměleckými druhy zaměřují na funkci, ikonografii nebo problematiku autorství a dílenského provozu (Sakrální interiéry, Oplakávání Krista – téma a dílna). Publikace je doplněna podrobnou bibliografií, jmenným a místním rejstříkem a uzavřena anglickým resumé.

Oblast jihozápadních Čech odpovídá přibližně historickému území Prácheňského kraje a kraje Plzeňského v oblasti Klatovska. Ve středověku ovlivňoval kulturní vývoj tohoto území jeho specifický geografický charakter s drsnějším klimatem ve vyšších polohách a rozdrobenou kolonizací, a současně blízkost zemských hranic, podněcující rozvoj přeshraničního obchodu a zakládání obchodních tras, jež vedly hluboko do vnitrozemí. Historické osídlení se vázalo na horní toky řek Otavy a Úhlavy, proudících z hraniční zemské oblasti v centru Šumavy.

Značnou část majetkově rozdrobeného území scelila v poslední třetině 15. století majetková expanze rodu Švihovských z Rýzmberka, který byl příbuzenskými a politickými vazbami propojen s dalšími šlechtickými rody, především s Rožmitály, Černíny z Chudenic a s pány z Dolan a Rýzmberka. Právě tyto rody se staly největšími mecenáši a donátory uměleckých děl v jihozápadních Čechách a jejich umělecká reprezentace dosáhla v rámci jagellonského Českého království té nejvyšší úrovně. Významné umělecké realizace vznikly i na základě objednavatelské aktivity v prostředí královských a poddanských měst jihozápadních Čech, zejména utrakvistických Klatov, Horažďovic náležejících Švihovským, Sušice a horního města Kašperské Hory. Sochařské tvorbě v jihozápadních Čechách jagellonské doby dominuje produkce dílny Mistra Oplakávání Ktrista ze Zvíkova, jejíž charakter a vztah k tvorbě dílny Mistra Oplakávání ze Žebráka předkládaná publikace aktuálně zpracovává.

Kniha, jejíž redakce se ujali Michaela Ottová z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a Petr Jindra ze Západočeské galerie v Plzni, navazuje na stejnojmennou výstavu, která proběhla v Západočeské galerii v Plzni a v Národní galerii v Praze, a již inicioval Jan Royt. Obsahuje studie k historickému a kulturnímu vývoji, uměleckohistorické studie a katalogová hesla pojednávající architekturu, sochařství, malířství a umělecké řemeslo, a rovněž čtyři exkurzy přibližující liturgický kontext, funkci a ikonografii uměleckých děl i problematiku díla Mistra zvíkovského a Mistra žebráckého Oplakávání. Jednotlivé příspěvky zpravoval tým odborníků z předních badatelských institucí Knihu vydalo nakladatelství Arbor Vitae a Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v grafické úpravě Jana Dienstbiera a Heleny Šimicové-Dienstbierové.

Listování knihou

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách