MIKOLÁŠ ALEŠ V PLZNI

30/08/2013 to 03/11/2013
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Petr Domanický, Ivana Jonáková, Jan Mergl, Jarmila Štogrová
Kurátor: 
Ivana Jonáková

K cenným architektonickým památkám města Plzně patří několik domů vyzdobených podle návrhů Mikoláše Alše. V letech 1892 až 1903 vytvořil množství kartonů pro sgrafita a fresky na fasády činžovních a soukromých domů ve stylu české renesance, ve většině případů navrhovaných stavebním podnikatelem architektem Rudolfem Štechem. Na jeho pozvání sem Aleš přijel, a následně s ním navázal na několik let stálou spolupráci. Plzeňané si Alšova díla rychle oblíbili a vždy zdůrazňovali, že Plzeň je městem s největším počtem jeho realizací, kde bylo Alšovi plně umožněno ztělesnit své sny o české historii v podobě velkých nástěnných maleb.

Výstava připravovaná Západočeskou galerií v Plzni ke 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše si klade za úkol ukázat Alšovo působení v Plzni z mnoha úhlů pohledu. Bude se zabývat rolí Štechových novorenesančních novostaveb v historickém jádru Plzně a jejich vlivem na celkový ráz centra města, jak ho známe dnes. Pokusí se přiblížit okolnosti vzniku jednotlivých staveb, osobnosti jejich majitelů, průběh přátelské spolupráce architekta a malíře a okruh spolupracovníků, kteří prováděli nástěnné malby podle Alšových kartonů přímo na fasádách (architekt Josef Farkač, malíři J. D. Krajíček a Josef Bosáček). Pozornost bude věnována ikonografické stránce výzdoby zahrnující široké spektrum námětů z české historie a literatury, žánrových motivů a scén z plzeňského života a plzeňské a chodské historie.Výstava se zaměří také na Alšovy společenské vazby v Plzni a na Plzeňsku a pozdější recepce jeho díla mezi plzeňskou veřejností.Bude dokumentovat následný osud jak Alšových kartonů, tak i sgrafit a fresek samotných, které v několika případech podlehly rychle vlivům počasí a byly s větší či menší věrností opravovány a upravovány během celého 20. století. Pokusí se pomocí modelů a fotografií přiblížit technický postup vzniku novorenesančního sgrafita: od první skici až po přenesení kartonu velkého formátu na fasádu a práci přímo v omítce.