Whistleblowing

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám, a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Západočeská galerie v Plzni, p. o., jako povinný subjekt na podkladě Zákona zavedla a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel Západočeské galerie v Plzni určil jako osoby příslušné k přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Michaelu Lukášovou a Mgr. Tomáše Hausnera (dále jen „příslušná osoba“); telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 377 908 512; další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele podezření na protiprávní jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

a) elektronicky na e-mail: oznameni@zpc-galerie.cz

b) v listinné podobě na adresu:

Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 83/13
301 00 Plzeň

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby (dle zákona 171/2023 Sb.)“

c) ústně:

• na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal telefonicky na telefonním čísle + 420 377 908 512

• příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech (8:00–15:00) po telefonické domluvě.

Oznámení musí obsahovat:

a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa

c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

d) informaci oznamovatele, zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Při podání oznámení jiným než uvedeným způsobem za použití VOS nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.