Poskytování informací

Základní pojmy

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Povinný subjekt – Západočeská galerie v Plzni (dále jen ZČG).

Poskytovatel informace – věcně příslušný útvar povinného subjektu, do jehož činnosti spadá dotazovaná oblast.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Poskytování informací

ZČG poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Základní informace o ZČG jsou zveřejněny na internetové adrese www.zpc-galerie.cz.

Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro ZČG nepřiměřenou zátěží, poskytne ZČG takový celek v souladu s tímto zákonem.

Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne ZČG informaci v elektronické podobě.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ZČG co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, ZČG mu ji poskytne.

Podávání žádostí

Žádosti o poskytnutí informací se podávají ústně nebo písemně v sekretariátu ZČG nebo elektronicky na adresách: info@zpc-galerie.cz, musil@zpc-galerie.cz.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena ZČG a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 1, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Žádost je podána dnem, kdy ji ZČG obdržela.

Vyřizování žádostí

ZČG žádost posoudí a:

• brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

• v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

• v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Lhůtu pro poskytnutí informace může ZČG prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

• vyhledání a sběr požadovaných informací v organizačních útvarech ZČG,

vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

• konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více útvary ZČG, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

ZČG neposkytne informaci, která se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům. Dále neposkytne informace, které se vztahují k přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol a neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským případně se jedná o obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Odvolání

Proti rozhodnutí ZČG o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. ZČG předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Sazebník úhrad

ZČG je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu. Ředitel stanoví podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Sazebník úhrad za poskytování informací.

V případě, že bude ZČG za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, ZČG žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace se stanovuje hodinová sazba ve výši 250 Kč. Časy všech zaměstnanců, podílejících se na vyřizování žádosti, se sčítají. Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby.

Poštovné je účtováno dle aktuálního sazebníku pošty, balné dle skutečné ceny obalu.

Náklady na pořízení tiskových kopií a tisku dokumentů:

• strana A4 černobílá jednostranná         3 Kč

• strana A4 černobílá oboustranná         6 Kč

• strana A3 černobílá jednostranná         6 Kč

• strana A3 černobílá oboustranná       12 Kč

• strana A4 barevná jednostranná       10 Kč

• strana A4 barevná oboustranná         20 Kč

• strana A3 barevná jednostranná       20 Kč

• strana A3 barevná oboustranná         40 Kč

Za pořízení kopie jiného formátu bude účtována skutečná cena kopie.

U elektronických kopií je účtována pouze cena technického nosiče dle pořizovací ceny.