Poradní orgány

Poradním orgánem ředitele galerie zejména v otázkách nabývání nových přírůstků je tzv. nákupní komise. Posuzuje soulad zamýšlených akvizic se strategií sbírkotvorné činnosti, uměleckohistorickým významem předmětu, přezkoumává rovněž jeho požadovanou cenu při zohlednění cen děl obdobného charakteru na domácím trhu. Na základě doporučení komise rozhoduje ředitel Západočeské galerie v Plzni o nákupu nabízeného díla. Členy nákupní komise jsou odborníci z předních uměleckohistorických vědeckých institucí, muzeí, galerií i z oblasti sběratelství a obchodu s uměním.

Současní členové nákupní komise jmenovaní v r. 2008:

• Doc. PhDr. Marie Klimešová Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze

• Prof. PhDr. Roman Prahl CSc., Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze

• Mgr. Marcel Fišer PhD., Galerie výtvarného umění v Chebu

• Mgr. Václav Malina

• Doc. PhDr. Marie Rakušanová Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze

• PhDr. Radim Vondráček, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

• Josef Babůrek, sběratel, starožitník, Klatovy