NA OKRAJI DAVU. Umění a sociální otázka v 19. století

21/02/2014 to 04/05/2014
výstavní síň „13“
Autor: 
Roman Prahl
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 34. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, letos na téma Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století.

Zabývá se proměnami dobového postavení společenských vrstev či skupin a jejich reflexe ve výtvarném umění. Sleduje nejen image lidí patřících k různým skupinám vystaveným sociálnímu vyloučení v dnešním slova smyslu, nýbrž také image tříd námezdně pracujících jako většinové vrstvy novodobé společnosti. Zdůrazňuje přitom optiku a sebepochopení výtvarných umělců, z nichž mnozí se identifikovali s pozicí lidí na okraji velké společnosti.

Úmorná fyzická práce, bída, sociální frustrace a vůbec život vně „lepší společnosti“ se nikdy nestaly zvlášť oblíbenými tématy evropského umění 19. století. Totéž platí i pro českou uměleckou scénu, kde podobné náměty vystupovaly dlouho jen v kresebných záznamech reality, pěstovaných umělci buď jako studie a výpovědi soukromého rázu, či v podobě grafických listů.

Výstava nazvaná příznačně Na okraji davu sleduje způsob vidění i sebepochopení výtvarných umělců, z nichž mnozí se ztotožňovali s postavením lidí ocitajících se na okraji velké společnosti. Umělci jako profesní skupina ztráceli s osvícenskými reformami pozdního 18. století svou dosud fixovanou ekonomickou stabilitu a společenskou prestiž a v nadcházející době rozvoje průmyslové civilizace a prudké modernizace se všemi jejími rozpory a protiklady zápasili o své plné uznání.

Představeno je tu na sedmdesát známějších a méně známých obrazů, kreseb, grafik, plakátů i soch vytvořených od poloviny 19. do počátku 20. století včetně děl proslulých umělců, jako byli Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, Alfons Mucha, Max Švabinský, Luděk Marold nebo František Kupka. Výstava nejprve předvádí široké panorama velkoměstské kultury i průmyslové krajiny a připomíná dobový kult lidské práce i tradici péče o potřebné. Poté ukazuje, jak výtvarní umělci ztvárnili polemiku se stávajícími poměry a jak zachycovali osamění jednotlivce na pozadí anonymizované společnosti.

Doprovodná publikace je vybavena množstvím reprodukcí, včetně řady zde nevystavených uměleckých děl.

TISKOVÁ KONFERENCE
čtvrtek 20. února 2014 od 13 hodin, přednáškový sál, Pražská 13

VERNISÁŽ
čtvrtek 20. února 2014 od 17 hodin, výstavní síň "13"

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky s autorem výstavy Romanem Prahlem
17. 3. 2014 v 16 hodin a 9. 4. 2014 v 17 hodin

Přednáška k výstavě
29. 4. 2014 v 17 hodin: Zahálka nebo práce? Česká umělecká bohéma po pracovní době (Eva Bendová, Národní galerie v Praze)

REALIZAČNÍ TÝM
Koncepce výstavy: Roman Prahl
Odborná spolupráce: Eva Bendová
Kurátorka: Ivana Jonáková
Grafické řešení: Martin Pivrnec
Instalace: Jan Jirka, Petr Kutek
Řezaná grafika: Jakub Čermák
Doprovodné programy: Jiří Hlobil, Iveta Řežábková, Marcela Štýbrová

Díla na výstavu zapůjčili:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Kladno
Hornické muzeum Příbram
Karlštejnská, a. s.
Národní galerie v Praze
Památník národního písemnictví v Praze
Sbírka Patrika Šimona
Severočeské muzeum v Liberci
Správa Pražského hradu
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni
Židovské muzeum v Praze
a soukromá sbírka

PARTNEŘI
Národní galerie v Praze, Plzeňský kraj, Statutární město Plzeň, Smetanovské dny, Plzeňská filharmonie, Rada galerií ČR, Karlštejnská a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Art + Antiques, Český rozhlas Plzeň, Railreklam, I-Prague, Plzen.cz, Centrum Bavaria Bohemia Schönsee