Formy vzdělávacích programů

NABÍDKA JEDNOTLIVÝCH FOREM PROGRAMŮ

 • PRO ŠKOLY A SKUPINY
  • ANIMAČNÍ PROGRAMY /GALERIJNÍ ANIMACE

  • TVŮRČÍ DÍLNY / ARTEFILETICKÉ DÍLNY

  • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV S LEKTOREM

  • ANIMACE S PRACOVNÍMI LISTY /samoobslužná forma i aktivita s galerijním lektorem

 • PRO PEDAGOGY
  • GALERIJNÍ ANIMACE „NA VLASTNÍ KŮŽI“

  • AKREDITOVANÝ PROGRAM V RÁMCI DVPP

  • METODICKÉ PORADENSTVÍ

Anotace jednotlivých aktivit pro školy a skupiny:

ANIMAČNÍ PROGRAMY / GALERIJNÍ ANIMACE

Zážitkovou formou zpřístupňují, „oživují“ aktuální výstavu zejména školním skupinám a mládeži, nevyjímaje speciální skupiny handicapovaných návštěvníků. Cílem animačních programů je probouzet zájem o umění, hravou formou získávat informace nejen z oblasti výtvarného umění a kultury, ale také v mezioborových souvislostech, nacházet radost z vlastní kreativity.


TVŮRČÍ DÍLNY / ARTEFILETICKÉ DÍLNY

Tvůrčí výtvarné dílny se konají přímo v prostoru výstavní síně během aktuální výstavy nebo v přednáškovém sále, Pražská 13, 2. patro. Účastníci si v průběhu dílny vyzkouší různé výtvarné techniky a postupy pod vedením zkušených lektorů ZČG nebo umělců, kteří jsou znalci v dané oblasti. Vzniklé dílo si pak účastníci mohou odnést domů.
V případě artefiletických dílen, které jsou interaktivní a zážitkově zaměřené, mohou účastníci prostřednictvím výtvarného umění a vlastní kreativní činnosti rozvíjet svoji emoční inteligenci, poznat lépe sami sebe, zlepšit komunikaci s druhými i se svým okolím. Počet účastníků artefiletické dílny je max. 15 osob.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY S LEKTOREM

Pro školní třídy i zájmové skupiny (skupina od 5 osob) je určena krátká (45 – 60 minut) prohlídka aktuální výstavy s lektorským komentářem. Informace, které zpřístupní návštěvníkům dané téma výstavy, přiblíží konkrétního umělce či pohled na určitou etapu ve vývoji výtvarného umění, jsou podávány s přihlédnutím k cílové skupině návštěvníků, jejich
úrovni a zaměření.


ANIMACE S PRACOVNÍMI LISTY

samoobslužná forma i aktivita s galerijním lektorem
Galerie připravuje k aktuálním výstavám pracovní listy pro různé cílové skupiny (dle vhodnosti obsahu výstavy), které hravou formou úkolů provedou návštěvníka nejdůležitějšími momenty expozice. Pro starší žáky bývají listy doplněny slovníčkem pojmů, souvisejícím s tématem výstavy, případně správným řešením. Pedagog může využít pracovní list jako samoobslužnou formu (je ke stažení na www stránkách ZČG, nebo zdarma na pokladně galerie po předchozím nahlášení termínu návštěvy a počtu dětí konkrétní třídy). Druhou možností je vyžádat si přítomnost galerijního lektora, který animaci s pracovním listem ve výstavě s konkrétní skupinou provede. (Podrobnější informace o cenách za službu na www.zpc-galerie.cz ).

 

Anotace jednotlivých aktivit pro pedagogy:

MUZEJNÍ KUFŘÍK / KUFŘÍK UMĚNÍ

Prostřednictvím interaktivního „muzejního kufříku“ lze přenést stěžejní motivy výstavy prostřednictvím rozmanitých aktivit z výstavní síně za návštěvníky do jejich vlastního prostředí. Obsah muzejního kufříku se může týkat např. i výtvarné techniky nebo jiných praktických činností. Nabízenou formu edukace mohou využít školy, volnočasová střediska nebo i zařízení sociálních služeb.


GALERIJNÍ ANIMACE „NA VLASTNÍ KŮŽI“

Probíhají na začátku výstavního projektu, ke kterému jsou vytvořeny animační programy pro školy a skupiny. Nabízejí pedagogům seznámení s konkrétním programem, jeho strukturou i obsahem. Umožní jim „zažít si animaci na vlastní kůži“ a zúročit při následné návštěvě galerie se školní skupinou svůj zážitek. Součástí „animace na vlastní kůži“ je i následný metodický rozbor programu.


AKREDITOVANÝ PROGRAM V RÁMCI DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Je propojen s RVP (Rámcový vzdělávací program) pro základní a gymnaziální vzdělávání a zaměřen na rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti Umění a kultura. Zahrnuje teoretickou a praktickou část (seminář a dílnu), které jsou obsahově vztahovány k aktuální výstavě. Umožní učitelům poznat metody a postupy vhodné k interpretaci výtvarného umění pro danou cílovou skupinu; nastíní jim způsob, jak využít autentického prostředí galerie/výstavy k vlastní výuce, jak hledat mezipředmětové vztahy, vytvořit si program dle vlastního scénáře a následně začlenit návštěvu galerie do svého ŠVP (Školní vzdělávací program).
Program je akreditován na MŠMT ČR a pořádán ve spolupráci s KCVJŠ Plzeň, účastníci za jeho absolvování obdrží certifikát.


METODICKÉ PORADENSTVÍ / BALÍČEK PRO ŠKOLY? / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ? Hledání nové formy k předání informací a následné spolupráci.

Spolu se zahájením nové výstavy byl pro pedagogy různých typů škol organizován během posledních pěti let „Den otevřených dveří“ s volným vstupem, komentovanou prohlídkou a balíčkem informačních a metodických materiálů k aktuální výstavě, kdy byla edukátorka ZČG připravena pomoci pedagogům s metodikou i organizací programu v galerii. Na tuto formu předávání informací ke konkrétní výstavě však reagovalo stále méně pedagogů. Rádi bychom i s vaší pomocí nalezli ten nejvhodnější způsob, jak vás k aktivní spolupráci vyzvat …. Vyplnění anketního lístku + kontakt na školu, konkrétního učitele.


GALERIJNÍ PROJEKT PRO ŠKOLY

Projektové vyučování ve škole a galerijní animace / Mgr. Marcela Štýbrová

Projektové vyučování je komplexní metoda, která žákům umožňuje dotýkat se reality, prožívat nové role, řešit problémy, propojovat a uplatňovat získané poznatky všech oborů při smysluplné a užitečné práci. Dává jim příležitost k seberealizaci, motivuje je k samostatné práci, hledání, objevování, týmové spolupráci a komunikaci. Učí je přemýšlet v souvislostech a systematicky řešit daný úkol.
K takovému způsobu učení je ovšem nutno vytvořit zcela jiné než tradiční podmínky; odlišný je i přístup k jeho organizaci, propojení oborů a témat, používání různých informačních zdrojů, či metod hodnocení. A právě v souboru těchto přístupů je projektové vyučování blízké konceptu galerijních vzdělávacích programů, tzv. galerijních animací.

Projektové vyučování i galerijní animace naplňují požadavky na moderní, efektivní vzdělávání, jehož prostřednictvím žáci poznávají nejen náš svět, ale také sami sebe, své možnosti a aktuální limity.  Jejich další předností je fakt, že děti mají možnost pracovat ve skupině. Rozvíjí se tím komunikativní dovednosti a v nemalé míře i sociální, jelikož si vzájemně pomáhají, respektují se, vyměňují si názory. Přitom jsou podporovány konkrétní vlastnosti u žáků, jako jsou: iniciativa, vlastní úsudek, aktivita nebo tvořivost. Projekt i galerijní animace dávají možnost rozvíjet u dětí různé typy nadání. Uplatní se například děti s výtvarným, hudebním, dramatickým i pohybovým nadáním, s matematicko-logickým i manuálně zruční.
Projektové vyučování i galerijní animace mají pozitivní dopad i na osobnost pedagoga.
Ten se učí pracovat s různými informačními zdroji, zdokonaluje své organizační dovednosti, vnímá dítě jako celek - stává se z něj poradce, používá nové hodnocení a sebehodnocení.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání směřuje školy k výuce, která je založena na integraci. Cestou k této výuce může být projektová metoda, uplatňovaná též v konceptu galerijních animací. V základní škole může být integrace chápána jako vnímání celou osobností, propojením zkušeností a objevováním, jako spolupráce dětí a učitelů. V neposlední řadě také jako propojení se širší veřejností (obcí, rodinou), či místními vzdělávacími a kulturními institucemi, jakými jsou muzea a galerie.

Galerijní projekt pro školy – obecná struktura:

Téma projektu je propojeno s obsahem některé z aktuálních výstav /může navazovat na osobnost Adolfa Loose v souvislosti s návštěvou Semlerovy rezidence. Samotný projekt probíhá v několika fázích:

 • I. fáze: seznámení s konceptem a hlavním tématem projektu – podnět k projektovému vyučování a propojení činností dětí ve škole – účast školní třídy na galerijním programu k aktuální výstavě, vedeném galerijním lektorem (forma galerijní animace, tvůrčí dílny či animace s pracovními listy¨

 • II. fáze: projektové učení ve škole, zpracování podnětů různými metodami s využitím mezioborových přesahů (výtvarná, hudební a dramatická výchova, český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, občanská výchova…) 

 • III. fáze: završení projektu výstavou v Západočeské galerii a slavnostní vernisáží pro rodiče a    veřejnost v přednáškovém sále, Pražská 13. (Spolupráce galerie a školy při přípravě pozvánek a plakátku k výstavě, při realizaci samotné výstavy a prezentace výstupů, vzniklých během projektu. Vernisáž jako forma představení školy, předvedení práce pedagogů i žáků, spolupráce obou institucí.)