Vítězný návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni

Rozhodnutím zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 29. října 2009 byla vyhlášena Veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni. Ve dnech 17.-19. prosince 2009 proběhlo zasedání hodnotící poroty. 1. místo v soutěži získal návrh č. 25 akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. MA. Tomáše Pilaře (Kuba & Pilař architekti s. r. o.).

Podle názoru poroty návrh nejkomplexněji splnil závazná kriteria soutěže. Představuje kvalitní architektonické řešení, které dobře reflektuje dynamiku současné doby a zapadá do daného kontextu. Navržený objekt je koncipován jako pevný, tvarově čistý a jednoduchý kubus, za jehož vnějším transparentním pláštěm jsou umístěny čtyři na sobě postavené hranoly jednotlivých provozních částí. Zvolené řešení umožňuje dobře zkombinovat jednotlivé provozy z velkoryse pojatým veřejným prostorem dvorany. Obvodový plášť navržený jako betonová stěna se skleněnými tvárnicemi s led diodami představuje zároveň atraktivní informační a mediální plochu. Tvar půdorysu objektu vychází z uličních čar okolní zástavby a revokuje půdorysné a objemové stopy zbořeného činžovního domu. Urbanisticky úspěšně propojuje danou lokalitu s Křižíkovými sady a historický jádrem města a jeho zakotvení v prostoru jasně a přehledně definuje vztah k okolí a místu. Hmotově a výškově působní objekt příznivě a jeho vnější výraz představuje konstantní, ale nikoli konfliktní prvek v rámci ostatní zástavby. Výstavní prostory jsou velkolepě dimenzované, jasně artikulované s využitím horního přirozeného osvětlení. Návrh se dobře vyrovnává s obsáhlým provozním programem a logicky a čitelně dokázal skloubit jeho jednotlivé části. Zvolené konstrukční řešení je reálné, uvažované ekonomické náklady jsou srovnatelné se standardem, z kterého extrémně nevybočují. Zvolené řešení představuje otevřený koncept, který umožňuje v další etapě projekt dopracovat, zejména z hlediska vylepšení provozních dispozic i konečné podoby transparentního obvodového pláště. Navržené schodiště v ústřední dvoraně představuje dle názoru poroty spíše rušivý výtvarný než nosný funkční prvek. K úvaze se nabízí připomenutí při nejmenším půdorysné stopy zbořeného kostela. Podle jednomyslného názoru poroty tento projekt ze všech předložených návrhů nejlépe naplnil zadání soutěže tj. nalezení kvalitního a moderního řešení pro důstojné sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které by zároveň sneslo srovnání s obdobnými kulturními stavbami širšího evropského regionu.

2. místo v soutěži obdržel návrh č. 69 (Ing. arch. Lukrécia Lachmanová, Ing. arch. Marek Lachman), 3. místo návrh č. 48 (Jaroslav Zima, Milan Bulva, Sabina Měšťanová, Jan Přikryl, Linda Audyová, Lukáš Kutílek), odměny návrh č. 22 (Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml., Mgr. arch. Peter Kuchta), návrh č. 39 (Ing. arch. Martin Čeněk, Ing. arch. Petr Synovec, Ing. arch. Petra Hlaváčková), návrh č. 41 (Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar) a návrh č. 57 (MOBA Studio s. r. o. – Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová, Martin Neruda, Lucie Holopírková, Tereza Dufková).

Výstavu výsledků soutěže uspořádala Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v ambitových chodbách budovy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni, Smetanovy sady 2, ve dnech 6. ledna 2010 – 22. ledna 2010 (výstava prodloužena do 29. ledna).

Dne 18. ledna 2010 Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání č. 12 vzalo na vědomí materiál „Analýza historie pokusů o zajištění novostavby pro Západočeskou galerii v Plzni“ a informaci o průběhu a výsledcích Veřejné (kombinované) architektonické soutěže o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni. Zastupitelstvo PK dále schválilo záměr výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni pro umístění její stálé expozice a rozhodlo o výběru nejvhodnějšího návrhu architektonické soutěže, a to soutěžního návrhu č. 25 (autoři: Kuba & Pilař architekti s. r. o.). Zastupitelstvo PK vzalo na vědomí další oceněné návrhy a uložilo Radě Plzeňského kraje realizovat navazující kroky vedoucí k výstavbě nové budovy, zejména realizovat další kroky k zadání veřejné zakázky navazující na provedenou soutěž, za účelem zhotovení projektové dokumentace.

Zpracoval Ing. arch. Petr Domanický, 26/1/2010