Umění českého západu. Sdružení západočeských výtvarných umělců 1925-1951

24/04/2010 - 26/09/2010
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Petr Domanický, Petr Jindra
Kurátor: 
Petr Domanický, Petr Jindra

Výstava podrobně mapuje historii výtvarné kultury a tvorby v Plzni v 1. polovině 20. století. Přestože důraz je kladen na období trvání Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni (S.Z.V.U) v letech 1925–1951, projekt ukazuje i historické formování výtvarného a kulturního života v Plzni, které vedlo k jeho vzniku.

Význam Sdružení byl pro Plzeň a západočeský region klíčový. S.Z.V.U bylo plně zapojeno do výtvarného života v Československu, čile komunikovalo s ostatními spolky, účastnilo se celostátních soutěží a organizovalo v Plzni výstavy a přednášky o výtvarném umění pozoruhodné úrovně. O sdružení referovaly významné celostátní časopisy meziválečné doby jako byl Salon či Veraikon.

S.Z.V.U sdružovalo malíře, grafiky, sochaře a architekty, zastoupeno bylo umělecké řemeslo, teoretikem Sdružení byl Bohumil Polan. Mezi jeho členy nalezneme mimo jiné Josefa Skupu, Jiřího Trnku, Bohumila Krse, Josefa Hodka, Vladimíra V. Modrého, sochaře Aloise Holuba, Václava Koukolíčka a Otakara Waltera, zástupce uměleckého průmyslu Emanuela Velebila a Karla Šillingera, architekty Bohumila Chvojku, Karla Lhotu, Leo Meisla, Václava Neckáře aj. Architekti Sdružení patřili k velmi kvalitním tvůrcům funkcionalismu třicátých let. Jeden z předních členů Karel Lhota úzce spolupracoval s Adolfem Loosem na Müllerově vile v Praze a na plzeňských Loosových realizacích. S.Z.V.U vydávalo samostatnou básnickou edici Stín, v níž vyšlo 11 bibliofilsky vypravených svazků doprovázených ilustracemi výtvarníků Sdružení.

Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni bylo první významnou stavovskou organizací pozvedající regionální výtvarnou kulturu na úroveň doby. Podle svých stanov „propaguje moderní výtvarné umění, s nímž seznamuje širokou veřejnost členskými i mimočlenskými výstavami v Plzni i jinde, přednáškami, debatními večery, publikacemi atd.“ Výstava vznikla ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni jako hlavním partnerem, dále Archivem města Plzně a Národním památkovým ústavem, ú. o. p. Plzeň.

V průběhu výstavy vyjde obsáhlá stejnojmenná publikace, na které se podílejí Petr Domanický a Petr Jindra (Západočeská galerie v Plzni), Jana Domanická (NPÚ ú. o. p. v Plzni), Dominik Mačas (ČR Plzeň), Jan Mergl (Západočeské muzeum v Plzni) a Pavel Vašíček (Divadlo Alfa).

Publikace zpracovává nejen historii a uměleckou tvorbu SZVU, nýbrž zasazuje ji do kontextu uměleckého vývoje na celorepublikové úrovni a širšího historického kontextu plzeňské kultury od počátku století. Publikaci vydá nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.