Svatopluk Klimeš: Evropanky

07/05/2009 - 05/07/2009
výstavní síň „13“
Autor: 
Marcela Štýbrová
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Cyklus Evropanky je jedinečný celek podobizen, nesoucí poselství příběhů dívek a žen, které prožívá spolu s nimi napříč Evropou – územím bez hranic. Charakteristickým a trvalým rysem tvorby Svatopluka Klimeše je práce s ohněm v podobě plamene, dýmu, popela a stop, které zanechává na papíře, plátně či jiných hořlavých materiálech.

Svatopluk Klimeš (narozen 1944 v Praze) začal pracovat s ohněm jako výtvarným výrazovým prostředkem již v 70. letech minulého století. V průběhu dalšího tvůrčího období se stávají  práce s ohněm v podobě plamene, dýmu, popela a stop, které zanechává na papíře, plátně či jiných hořlavých materiálech, charakteristickým a trvalým rysem jeho tvorby.

Živý oheň Klimeš užívá i při svých performancích, vztahujících se ke konkrétnímu místu a situaci, kdy sám jako ohňový šaman, uchvácený mystickou silou neuchopitelného živlu, emotivně působí na diváka. Součástí ohňových rituálů a performancí je koncept i hra. Klimeš ohněm kreslí, měkce modeluje plochu či propalováním otvorů vymezuje definitivní tvar. Snad i díky technologii, která nutí autora k domýšlení, pracuje formou konceptuálních projektů. Svou tvorbou reflektuje aktuální dění i osobní životní situace a sleduje volné tematické okruhy. Během posledních dvou dekád jsou to zejména osobité interpretace krajin či cykly s figurálními náměty.

Jednotlivé koncepční celky vznikají bez ohledu na to, zda se jedná o propalované kresby, popelem dotvářené malby, fotografie interpretované ohněm či fumage – kouřové minikresby. Nejinak je tomu v cyklu Evropanky, vznikajícím s časovou prodlevou během posledních osmi let, kdy Klimeš rozvádí ve třech paralelních podobách své tvorby prvotní myšlenku. V případě obrazů – perforovaných maleb na plátně, se nejedná o „etnoportréty“, jak bychom dle uvedených názvů očekávali. I když je pro autora důležité zmínění základních identifikačních dat portrétovaných žen (křestního jména, data a místa narození), přesto jim zachovává jistou anonymitu. Pojmenovává je proto, že pracuje s podobou konkrétní ženy, kterou většinou náhodně (až na výjimky z řad osobních přátel) osloví během svých cest po Evropě.

Autorské fotografie, které vznikají při těchto setkáních přirozeně, bez pózování, nejsou jen podkladem pro přípravnou kresbu, ale inspirují Klimeše k jakési metaforické glose, tvořící další plán příběhu. Interpretace ohněm nepostrádají humor, tvarovou i významovou nadsázku, hru a jsou propáleny přímo do fotografického portrétu.

Kresby bengálským ohněm na filtračním papíře jsou třetí paralelní formou tvorby na téma Evropanky, v nichž se Klimeš věnuje tváři a jejím charakteristickým rysům.
S podobou pracuje velice volně – tváře evropských žen se mění v přeludy, téměř fantaskní bytosti s očima blízko u sebe, velkým nosem, pootevřenými ústy …

Ačkoli se Svatopluk Klimeš nepovažuje za portrétistu, předkládá nám svým cyklem Evropanky jedinečný celek podobizen, nesoucí poselství příběhů dívek a žen, které prožívá spolu s nimi napříč Evropou – územím bez hranic.

Výstava v Západočeské galerii představuje soubor 17 obrazů – perforovaných maleb
na plátně, 9 fotografií interpretovaných ohněm (včetně jednoho světelného objektu)
s názvem Setkání, 7 Přeludů – kreseb bengálským ohněm na filtračním papíře,
28 kouřových minikreseb (vytvořených třemi sirkami) a je doplněna tzv. Matricemi – přípravnými kresbami (6) a fotografiemi (12).

K výstavě byl vydán katalog, jehož grafický design vytvořil Pavel Frič.

V rámci Muzejní noci proběhne 15. května v atriu Pražské 13 autorská ohnivá performance Svatopluka Klimeše.