Sekal a Japonsko

27/06/2014 - 21/09/2014
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Marie Klimešová
Kurátor: 
Petr Jindra

Výstava je zaměřena na pozoruhodný vztah mezi tvorbou Zbyňka Sekala (1923–1998) a vizuální estetikou tradiční japonské kultury včetně její specifické citlivosti k přírodnímu materiálu. Umělec měl v posledním desetiletí svého života dvakrát příležitost navštívit Japonsko (1989, 1997) a nalezl v něm hluboké souznění se svou tvorbou. Projekt je založen na konfrontaci vybraných ukázek Sekalovy sochařské tvorby s tradičním japonským uměním; neméně důležitou součástí výstavy je i výběr ze souboru amatérských autorových fotografií. Expozici doprovázejí vybrané pasáže ze Sekalových deníkových zápisů vztahující se k dvěma pobytům v Japonsku, které jsou autentickým svědectvím o střetu Evropana s tradiční japonskou kulturou.

Po úspěchu retrospektivní výstavy Zbyňka Sekala (1923–1998) v Galerii hl. města Prahy (1997) a výstavy Roky ve dnech: české umění 1945–1957 (2010, tamtéž), kde byl Zbyněk Sekal kritikou právem označován za jednu z dominantních osobností celé přehlídky, je projekt v Západočeské galerii zaměřen na úžeji koncipovaný, ale v umělcově tvorbě podstatný fenomén.

Umělec měl v posledním desetiletí svého života dvakrát příležitost navštívit Japonsko (1989, 1997). Jeho tvorba našla v této zemi hluboké pochopení, a zároveň i Zbyněk Sekal ve vizualitě japonské historie i současnosti – mnohdy i mimo oblast umění – nalézal sobě blízké objekty, struktury, resp. skladebné prvky, vztah k materiálu a technologické postupy, které sdílel. Hloubka pocitu spřízněnosti, anticipace nevyhnutelné nutnosti setkání s Japonskem ukazuje ke stále přítomnému vztahu umělce k roli podvědomí, jejíž původ nepochybně pramení v prvotním zájmu mladého Sekala o surrealismus.

Projekt je založen především na konfrontaci vybraných ukázek jeho sochařské tvorby (plastik, skládaných obrazů a schránek) a tušových kreseb s tradičním japonským uměním, zejména s uměleckým řemeslem, resp. předměty každodenního použití.
Neméně důležitou součástí výstavy však je rovněž výběr ze souboru amatérských autorových fotografií pořízených zejména za druhé pobytu v roce 1997 v Japonsku.
Do výstavy je zařazen také malý soubor Sekalových tušových kreseb, neboť už sama jejich technika odkazuje k souvislosti s tradičním mistrovstvím japonské kaligrafie.
Expozici doprovázejí vybrané pasáže ze Sekalových deníkových zápisů vztahující se k dvěma pobytům v Japonsku, které jsou autentickým svědectvím o střetu Evropana s tradiční japonskou kulturou a životním stylem. 

Tvorba Zbyňka Sekala a soubor jeho fotografií jsou zapůjčeny především z pozůstalosti uložené ve Vídni a dále ze soukromých sbírek v České republice. Soubor japonského umění, resp. řemesla  pochází ze sbírek Náprstkova muzea a je doplněn dalšími exponáty orientálních sbírek Národní galerie v Praze, Západočeského muzea v Plzni, Moravské galerie v Brně a zámků v České republice. 

Výstavu doprovází publikace, která kromě základního textu a výňatků z deníků bude obsahovat reprodukce Sekalových prací a předmětů japonské provenience, Sekalovy fotografie a několik dokumentárních fotografií z japonských pobytů.

TISKOVÁ KONFERENCE: 26. června 2014, 13 hodin, přednáškový sál, Pražská 13

VERNISÁŽ: 26. června 2014, 17 hodin, výstavní síň Masné krámy

Komentované prohlídky s autorkou výstavy Marií Klimešovou (Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze): 12. srpna 2014 od 17 hodin a 16. září od 17 hodin.

REALIZAČNÍ TÝM
Kurátorka výstavy:  Marie Klimešová
Asistent výstavy:  Petr Jindra
Architekt výstavy:  Zbyněk Baladrán
Grafické řešení:   Filip Skalák
Instalace:   Jan Jirka, Miroslav Tázler
Texty:    Marie Klimešová, Zbyněk Sekal
Překlad:   Branislava Kuburović, Lawrence Wells
Jazyková redakce:  Lenka Jindrová
Výroba tištěných prvků: Jakub Čermák, Dragon Print

ZAPŮJČITELÉ
Národní galerie v Praze
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
Christine Sekal, Vídeň

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Christine Sekal, Vídeň
Helena Gaudeková, Filip Suchomel, Praha
Národní galerie v Praze
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha

Výstava byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PARTNEŘI
Plzeňský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Arbor vitae, Bohemia Sekt, Rada galerií ČR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Mladá fronta DNES, Art+Antiques, Dějiny a současnost, railreklam, I-Prague, Český rozhlas Plzeň, plzen.cz,