Riziko loajálnosti: rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století

18/02/2015 - 17/05/2015
výstavní síň „13“
Autor: 
Taťána Petrasová
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Výstava byla připravena k programu 35. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století.

Umělecká díla se většinou spojují s tvůrčím procesem, jehož převažující složku tvoří svobodná imaginace. Počátky moderních stylů se tedy dokládají díly, která nevznikala na objednávku a umělec je jako „volné umění“ nabízel prostřednictvím výstav nebo společenských kontaktů a galeristů. K moderní tradici však patří i hledání identity a tím i tvorba, která plnila především funkci reprezentace státní, spolkové, náboženské nebo rodové. Nadosobní závazky loajality vynikly často teprve v kontextu určitých nakladatelských počinů, například Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (1896). Jindy zcela spontánně vyjadřovaly identifikaci umělce s určitou krajinou jako symbolickým zobrazením státu.

Na výstavě jsou zastoupena umělecká díla známých zakladatelských osobností českého umění 19. století, Josefa Zítka, Julia Mařáka, Františka Ženíška či Josefa Mánesa, oficiálních autorů habsburského dvora z hlediska politické, spolkové, profesní nebo občanské loajality.

Obrazy, kresby, plastiky a grafické listy doplňují architektonické návrhy a modely, včetně několika ukázek uměleckořemeslných děl.

Exponáty na výstavu jsou zapůjčeny z dvaceti muzeí a galerií České republiky.

Výstavu doprovází katalog, jehož editorkou byla autorka výstavy, Taťána Petrasová.

35. ročník plzeňského mezioborového sympozia se věnuje historickým kořenům vzniku a vývoje multinacionální česko-německo-židovské společnosti v rakouské monarchii „dlouhého“ 19. století. Klade si otázky po motivech a podobách jednání jednak stabilizujících a podporujících, jednak rozrušujících a destruujících politický, konfesijní, vojenský, společenský a kulturní systém českých zemí „dlouhého“ 19. století, které se odehrávaly prostřednictvím různých aktérů v různých kontextech, definovaných jazykovými, lokálními či časovými kritérii. Zvláštní pozornost je přitom věnována analýze loajality obyvatel českých zemí vůči habsburskému rodu, vůči české kultuře (ať již definované zemsky či jazykově) či „nadnárodním“ institucím monarchie (církve, vojsko, školství) a pochopitelně i postojům těch, kteří loajální stanovisko odmítali z různých důvodů dodržovat.

Nad tímto brizantním tématem, zasahujícím svými otázkami i do dnešního, zdaleka ne harmonizujícího se globálního světa, je třeba uvažovat v širším rámci – jak napříč jednotlivými oborovými disciplínami, tak v debatě s kolegy z dalších, zejména německy mluvících zemí. Zvolená doba realizace sympozia – v roce 2015, kdy bude Plzeň evropským městem kultury – potvrzuje tedy i (nejen) odbornou aktuálnost a závažnost naznačeného tématu.

TISKOVÁ KONFERENCE
středa 18. února 2014 od 13 hodin, přednáškový sál, Pražská 13

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky s autorkou výstavy Taťánou Petrasovou: 18. 3. a 15. 4. od 17 h.

Na druhé komentované prohlídce 15. 4. 2015 autorka výstavy představí obměněné exponáty z cyklu Rakouské lesní charaktery od Julia Mařáka.

REALIZAČNÍ TÝM

Koncepce výstavy:   Taťána Petrasová
Odborná spolupráce:   Markéta Theinhardtová, Université Paris – Sorbonne, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., v Praze
Kurátorka:    Marcela Štýbrová
Grafické řešení:   Luboš Drtina
Jazyková redakce:  Lenka Jindrová
Instalace:    Jan Jirka, Miroslav Tázler
Řezaná grafika:   Jakub Čermák
Doprovodné programy:  Jiří Hlobil, Iveta Řežábková, Marcela Štýbrová

Díla na výstavu zapůjčili:

Akademie výtvarných umění v Praze
Česká spořitelna, a. s.
Galerie hlavního města Prahy
Husitské muzeum v Táboře
Moravská galerie v Brně
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum města Brna
Muzeum Šumavy v Sušici, příspěvková organizace
Národní galerie v Praze
Národní muzeum
Národní technické muzeum – Muzeum architektury a stavitelství, Praha
NPÚ, ú. p. s. na Sychrově – Státní zámek Opočno
NPÚ, ú. p. s. v Kroměříži – Státní zámek Rájec nad Svitavou
Oblastní galerie v Liberci
Památník národního písemnictví
Severočeské muzeum v Liberci
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. – knihovna
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Západočeské muzeum v Plzni

POPISKY OBRÁZKŮ:

Karl Russ, Malý Ladislav Pohrobek obdarovává hrdinného Jiskru 1818, Státní zámek Rájec nad Svitavou, foto © Státní zámek Rájec nad Svitavou

Richard Teschner, Vodník, před 1906, Ústav dějin umění AV ČR, foto © Ústav dějin umění AV ČR, fototéka David Vrána

Eduard Veith, Karel IV. s poselstvím avignonským při stavbě chrámu sv. Víta, 1890, pobočka České spořitelny Praha, foto © Česká spořitelna  

Josef Zasche – Franz Thiele – Franz Metzner, Pavilon výtvarného umění na výstavě česko-německého umění v Liberci 1906. Katalog Deutschböhmische Ausstellung, 1908, Ústav dějin umění AV ČR, foto © Ústav dějin umění AV ČR, fototéka David Vrána