LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI

09/11/2011 - 12/02/2012
výstavní síň „13“
Autor: 
Petr Domanický, Petr Jindra
Kurátor: 
Petr Domanický, Petr Jindra

Ve výstavních síních Západočeská galerie v Plzni se v závěru letošního a na počátku příštího roku konají dvě výstavy, připomínající architekta Adolfa Loose. V Masných krámech probíhá od 12. října 2011 do 8. ledna 2012 repríza výstavy, připravené Muzeem hlavního města Prahy, ADOLF LOOS - DÍLO V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ve výstavní síni „13“ se uskuteční samostatná výstava k tématu, kterou pod názvem LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI připravila Západočeská galerie v Plzni.

O unikátním souboru bytových interiérů, navržených v Plzni slavným architektem Adolfem Loosem, se v poslední době hodně mluví a píše. Zatím se však velmi málo ví o tom, kdo vlastně byli Loosovi zákazníci v Plzni, proč právě zde vzniklo tolik jeho prací a z jakého důvodu jsou tyto práce soustředěny právě v blízkosti dnešní Klatovské třídy. Na tyto otázky se snaží odpovědět výstava, kterou připravila Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, pamětníky a potomky rodin, které vznik interiérů navržených Adolfem Loosem iniciovaly.
První část výstavy věnuje pozornost dnešní Klatovské třídě v Plzni, která v meziválečné době představovala nejlepší adresu ve městě. Druhá část se zabývá osobnostmi významných zadavatelů Loosových zakázek v Plzni, především z řad továrníků, obchodníků, lékařů apod. Zajímá se také o Loosovy spolupracovníky v Plzni, především o architekty Karla Lhotu a Norberta Kriegera. Zmíněna jsou rovněž jména významných řemeslníků, kteří se na vzniku Loosových prací v Plzni podíleli. Výstava představí i další, veřejnosti neznámé bytové interiéry, které Loosovy práce připomínají. Na výstavě budou k vidění také umělecká díla, která s Loosovými byty a plzeňskými zákazníky souvisejí. Poprvé se veřejnosti představí originál portrétu Hedviky Liebsteinové od Kalmána Keményho a v reprodukcích se v české premiéře představí portréty Wilhelma a Marthy Hirschových, prvních Loosových zákazníků v Plzni, které vytvořil v roce 1909 na přímý podnět Adolfa Loose Oskar Kokoschka. V poslední části výstavy je pozornost věnována osudům Loosových bytů a jejich zadavatelů od doby druhé světové války do současnosti.

Na výstavě mají návštěvníci možnost spatřit mnoho unikátních historických a současných fotografií, schémata vazeb mezi nejvýznamnějšími investory a schéma okolí Klatovské třídy s vyznačením polohy jednotlivých bytů. Součástí expozice jsou také cenné originály dokumentů a poprvé je k vidění model interiéru tzv. Hirschova domu a bytu v Plachého ulici 6 v Plzni. Model představuje rekonstrukci první Loosovy realizace v Plzni a jedné z prvních realizací Adolfa Loose v Čechách, doplněné za spolupráce Loose s Karlem Lhotou v závěru dvacátých let. Byt, který se bohužel nezachoval, má značný význam z hlediska vývoje architektury v celých Čechách.

P U B L I K A C E
K výstavě vydává Západočeská galerie v Plzni stejnojmennou publikaci s rozsáhlou statí Petra Domanického o souvislostech Loosova působení v Plzni a esejí Petra Jindry k portrétům prvních Loosových investorů v Plzni, Wilhelma a Marthy Hirschových, které vytvořil v roce 1909 Oskar Kokoschka na popud Adolfa Loose. Publikace, vycházející v česko-anglickém provedení ve vynikající grafické úpravě Jana Dienstbiera, Heleny Dientsbierové Šimicové a Martina Buška, obsahuje více než tři sta archivních snímků i současných fotografií.

Výstava a publikace LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI je spolu s výstavou Adolf Loos – dílo v českých zemích významnou součástí projektu, kterým Západočeská galerie v Plzni v roce 2011 připomíná osobnost a práci Adolfa Loose a který by měl napomoci záměru revitalizace tzv. Loosových interiérů v Plzni m. j. v souvislosti s Evropským hlavním městem kultury v roce 2015.

Autoři a kurátoři výstavy
Petr Domanický
Petr Jindra

Grafický design
Jan Dientsbier, Helena Šimicová Dientsbierová

Hlavní spolupracující instituce
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni
Státní oblastní archiv v Plzni
Archiv města Plzně
Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Záštitu nad výstavou převzali
ministr kultury Jiří Besser
hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec
primátor města Plzně Martin Baxa

Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Nadace 700 let města Plzně. Publikace byla vydána za finanční podpory města Plzně.

Komentované prohlídky s autory výstavy proběhnou
16. listopadu 2011 v 17 hodin
10. prosince 2011 v 16 hodin
12. ledna 2012 v 17 hodin
24. ledna 2012 v 17 hodin
31. ledna 2012 v 17 hodin
8. února 2012 v 17 hodin