INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

01/02/2017 - 30/04/2017
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Michal Koleček
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Výstava prezentuje aktuální umělecká díla českých výtvarných umělců mladší a střední generace reagujících na unikátní bytové interiérové realizace Adolfa Loose v Plzni.

Autoři přizvaní k účasti na výstavě reprezentují jak místní plzeňskou uměleckou scénu, tak také širší okruh českého výtvarného umění, přičemž řada z nich v Plzni alespoň krátce působila v roli pedagogů či studentů místního uměleckého vysokoškolského učiliště – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Jednotliví autoři ve svých dílech volně či zcela provázaně reagují na komplex otázek spojených s Loosovými bytovými realizacemi a jejich širším estetickým, historickým či společenským kontextem.

Vystavující umělci: Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář,
Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec,
Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar

Výstava si všímá unikátního historického a kulturního fenoménu – osmi bytových interiérů navržených Adolfem Loosem pro plzeňské objednavatele. Koncepce výstavy je soustředěná na prezentaci uměleckých projektů třinácti umělců mladší a střední generace, které volně či přímo reagují na samotné Loosovy bytové realizace, jejich osud, osudy jejich objednavatelů či širší historické, politické, kulturní či společenské souvislosti spojené se vznikem a nezřídka i zánikem těchto realizací. Jednotliví umělci přitom při své práci vycházejí ze studia a průzkumu konkrétních Loosových interiérů a rovněž reagují na aktuální otázky spojené s vývojem interpretace historických souvislostí a jejich analýzou tváří v tvář dynamickým pohybům přítomným v rámci aktuální společenské situace. Umělci při tematizaci sledovaného materiálu uplatňují různé vyjadřovací strategie, avšak cíleně preferují progresivní postupy – především site-specific analýzy, práci s archivem, pseudo-dokumentarismus, participační či edukační postupy atd. Snahou výstavního projektu je propojit a přesvědčivě demonstrovat integritu kulturního milieu Plzně v souvislostech historického sociálního a kulturního vývoje a aktuální umělecké situace v tomto městě. Výstava prohlubuje potenciál konkrétního místa a účastníkům projektu i široké divácké obci otevírá prostor pro sebeidentifikaci s tímto prostorem. Na historickém půdorysu a jeho uměleckých aktualizacích nabízí široké pole interpretačních možností sledujících transformaci dějinných zkušeností do nejistého prostoru našeho každodenního života.

Komentované prohlídky s autorem výstavy Michalem Kolečkem:
8. 2. a 22. 3. 2017 od 17 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM

Interiéry a film - 30. března od 17 hodin, přednáší Jan Kastner

Spolupracující instituce: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Nadace 700 let města Plzně.

VSTUPNÉ
Plné vstupné – 20 Kč
Snížené vstupné  – 10 Kč
Rodinné vstupné – 40 Kč
Hromadné návštěvy škol – 5 Kč
Hromadné návštěvy seniorů – 5 Kč

PRACOVNÍ LISTY pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Můžete je využít jako samoobslužnou formu (ke čtyřstránkovému listu s jednotlivými úkoly je přiložen i list s možným správným řešením a stručným slovníčkem základních pojmů), včetně tvůrčí části, která je nabídnuta na dvoustránkové variantě.
Listy si můžete sami vytisknout a přijít do galerie s Vaší školní skupinou ve Vámi zvoleném termínu. Stačí, když svou návštěvu ohlásíte na pokladně výstavní síně
(tel. 377 908 535), abychom se vyhnuli většímu počtu škol v jednom termínu.

V případě, že máte zájem o animaci s pracovními listy, či komentovanou prohlídku
s aktivitou
, vedenou lektorem, volejte prosím ke konkrétní domluvě edukační oddělení galerie (Marcela Štýbrová – tel. 377 908 515, Jiří Hlobil – 377 908 513).
Navštívit můžete i Semlerovu rezidenci na Klatovské 110, kde je zpřístupněna část Loosova interiéru (výklad za snížené vstupné 30,- Kč).

Pracovní list Interiéry duše

Pracovní list Interiéry duše - tvůrčí část

Pracovní list Interiéry duše - řešení

 

Realizační tým výstavy

Autor: Michal Koleček
Kurátorka: Marcela Štýbrová
Grafické řešení a návrh instalace: Tomáš Trnobranský, Michal Koleček
Jazyková redakce: Lenka Jindrová
Anglické texty: Eufrat Group, s. r. o., Richard Savage
Instalace: Jan Jirka, Jaroslav Pašek, Miroslav Tázler
Řezaná grafika: Jakub Čermák
Doprovodné programy: Jiří Hlobil, Marcela Štýbrová