Hodek, Kars, Max et al. Akvizice ZČG z let 2008–2011

05/08/2011 - 23/10/2011
výstavní síň „13“
Autor: 
Petr Jindra, Roman Musil
Kurátor: 
Petr Jindra

Výstava představuje veřejnosti výběr z přírůstků, které galerie do svých sbírek získala za uplynulé období tří a půl let. K myšlence uspořádat takovouto výstavu nás motivovala skutečnost, že za uvedenou dobu se sbírky ZČG podařilo obohatit o vynikající i některé mimořádně cenné akvizice, a rovněž snaha připomenout, že galerie, která si v posledních letech vydobyla skvělou pověst u odborné i širší kulturní veřejnosti svou výstavní a publikační činností, je současně institucí sbírkovou a klade si ve své akviziční strategii neméně vysoké cíle.

Západočeská galerie v Plzni vložila do nových akvizic za uvedené období prostředky v celkové hodnotě 5 760 500 Kč a získala prostřednictvím nákupů (ale také darů či, ojediněle, pozůstalostních řízení), do svých sbírek více než sto děl ze všech druhů výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, plastika), kterou navíc od roku 2009 rozšiřuje nově založená sbírka architektury (plány, výkresy, fotografie, mobiliář, modely). Akvizice pokrývají období od 19. století po současnost a jsou mezi nimi i díla umělců spojených svou nacionalitou či působením se zahraničím (Georg Kars, Jiří Ladocha, Gabriel von Max, Rudolf Sikora). Vybraná díla tvoří v některých případech i určité celky tvořené obdobím (19. století), pracemi umělce, (Milada Marešová, Vladimír V. Modrý, František Pacík, Miroslav Tázler), skupinou (meziválečná a válečná tvorba autorů ze Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni) nebo zaměřením (architektura).
K solitérům a akvizičním klenotům patří bezesporu Zátiší se zelenou sklenicí z roku 1914 od českožidovského autora Georga Karse, jež rozšířilo vynikající kubistickou sbírku ZČG po dlouhých sedmadvaceti letech o další obraz, dále plátno Siesta z devadesátých let 19. století od Gabriela von Max, příslušející v tvorbě tohoto významného umělce k tzv. opičímu žánru, či skvělá Fialová podobizna od Miloše Jiránka z roku 1909. Vynikající kolekci představuje soubor pěti obrazů Milady Marešové ze dvacátých a třicátých let,  či plastik a kreseb sochaře Františka Pacíka z padesátých až šedesátých let. Obraz Melancholie od Josefa Hodka z roku 1926 patří k vrcholným dílům tohoto významného regionálního umělce– akvizice je o to  cennější, že Hodkova malířská tvorba z období dvacátých let ve veřejných sbírkách prakticky chybí. Skvostem regionální meziválečné tvorby je monumentální kresba Dary přírody (1932) s bohatě řezaným polychromovaným rámem, kterou vytvořil Hodkův přítel a kolega ze Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni Bohumil Krs pro interiér lochotínské vily architekta Františka Beneše. Sbírky ZČG obohatila i díla neprávem zapomenutého, významného regionálního umělce 1. poloviny 20. století Františka Pořického, zejména lyricky čisté, oduševnělé krajiny, složené z promyšleně jednoduchých tvarů zpracovaných precizní pointilistickou technikou. Pořického dílo ve veřejných sbírkách prakticky chybí a na řadu desetiletí vymizelo z odborného i veřejného povědomí. ZČG získala soubor prací tohoto autora z vlastnictví rodiny. Současné umění zastupují práce kanadského umělce českého původu Jiřího Ladochy, jehož dílo je zastoupeno například ve sbírkách Guggenheimova muzea v New Yorku, či grafické listy předního slovenského umělce Rudolfa Sikory. Nejatraktivnějším exponátem architektonické části expozice je jistě model vily továrníka Jana Rohrera od architekta Josefa Špalka z let 1929–1930; jednalo se o první funkcionalistickou vilu v Plzni.
Stejně jako všechna ostatní jsou i tato díla pečlivě uložena v našem depozitáři a průběžně zpracovávána odbornými pracovníky. Jedním z hlavních poslání Západočeské galerie v Plzni je však výtvarné umění nejen shromažďovat, ale také zpřístupňovat nejširší veřejnosti. Díla jsou postupně začleňována do výstavních a publikačních projektů a v této aktivní roli se stávají novou součástí příběhu dějin umění. Proto jsme se rozhodli uspořádat výstavu, na které chceme našim návštěvníkům představit nikoliv tvorbu jednoho autora, výtvarné skupiny či uměleckého hnutí, ale naopak vybranou část těch nejzajímavějších uměleckých děl, jimiž galerie v uvedené době obohatila své fondy. Umělecké dílo bez kontaktu s divákem by totiž ztrácelo na svém významu a stávalo by se pouhým depozitem. A to bychom určitě nechtěli.

DOPROVODNÝ PROGRAM
• 22. září, 17 hodin: komentovaná prohlídka / Petr Jindra
• 11. října, 17 hodin: Akvizice v publikacích / řada přírůstků nalezla záhy důležité místo v publikacích ZČG. Přímo ve výstavě představujeme vybraná díla a knihy / Jiří Hlobil, Petr Jindra
• 20. října, 17 hodin / komentovaná prohlídka / Petr Jindra